Category Archives: MySQL

SQL คำสั่ง SELECT พื้นฐาน

SQL คำสั่ง SELECT พื้นฐาน

บล็อกนี้บทความเกี่ยวกับ SQL ขออิงกับ DBMS ยี่ห้อ MySQL นะครับ ส่วนฐาน
ข้อมูลที่เอามาเป็นตัวอย่างก็ใช้ฐานข้อมูลของ Northwind ครับ

สำหรับคำสั่ง SELECT ใน MySQL ก็เหมือนกับใน DBMS ตัวอื่นๆนั้นแหละครับ
ก็คือเอาไว้เรียกข้อมูลที่อยู่ในตารางที่เราต้องการ โดยเราสามารถเลือก column
เป็นบาง column หรือจะให้แสดงข้อมูลทุกๆ column ก็ได้

MySQL SELECT Syntax

SELECT column_name,column_name
FROM table_name;

Demo Database: Table customers

+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| CustomerID | varchar(5) | NO | PRI | NULL | |
| CompanyName | varchar(40) | NO | MUL | NULL | |
| ContactName | varchar(30) | YES | | NULL | |
| ContactTitle | varchar(30) | YES | | NULL | |
| Address | varchar(60) | YES | | NULL | |
| City | varchar(15) | YES | MUL | NULL | |
| Region | varchar(15) | YES | MUL | NULL | |
| PostalCode | varchar(10) | YES | MUL | NULL | |
| Country | varchar(15) | YES | | NULL | |
| Phone | varchar(24) | YES | | NULL | |
| Fax | varchar(24) | YES | | NULL | |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการ SELECT ชื่อเมือง City จากตาราง customers

SELECT City FROM customers;

แต่ถ้าเราต้องการ column อื่นๆเพิ่มเราก็ใส่ชื่อ column เพิ่มเข้าไปเช่น

SELECT City,PostalCode,Country FROM customers;

แต่ถ้าต้องการให้แสดงทุก column ก็ใช้เครื่องหมาย * ครับ

SELECT * FROM customers;

ทุก column ก็จะแสดงออกมาทั้งหมดครับ สำหรับ คำสั่ง SELECT ยังมีรายละเอียด
ปลีกย่อยอีกเยอะ ซึ่งรวมถึงพวกฟังก์ชั่นอื่นๆอีกมากมาย สำหรับคนใช้ภาษา SQL แล้ว
SELECT คือสิ่งที่พื้นฐานที่สุด คุณต้องใช้มันร่วมกับฟังก์ชั่นอื่นๆ รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ
อีกมากมายครับ